Board of Trustees

 

Founder & Managing Trustee Sri Bhattar Sundara Prahlada Charya 

 

President Sri Bhattar Surendra Charya   
Vice President Sri K.Damodara Charya      
Vice President Sri D. Rama Charya  
Secretary Sri S.Rama Narasimha Charya    
Joint Secretary Sri D.Laxmi Narasimha Charya       
Treasurer Sri M. Sreemannarayana Charya     
Joint Treasurer Sri B.Sukumara Charya  

 

Member Smt K.Sujana Devi              
Member Smt D.Suchitra         
Member Smt S.Sujatha   
Member Smt D.Sulochana     
Member Smt M.Sumathi   
Member Smt B.Goda Devi    
Member Smt B.S.Pavani Acharya      
Member Sri D.Sudheer Acharya   
Member Smt Sunitha Pathoorkar 
Member Sri D.Raghuram 
Member Sri D. Ravi Kiran        
Member Smt K.Rajani Krishna Rayalu     
Member Sri S.Sashi Kiran    
Member Sri S.Shravan Kumar       
Member Smt Ch. Kalyani Aravind  
Member Smt P.Sucheta kadandapani
Member Smt Sree Vani Veerendra       
Member Smt K.Sree Veena Anand   
Member Sri M.Venkata Krishnama Charya
Member Sri M.Ranganatha Charya     
Member Smt M.Laxmi Prasanna Pradeep    
Member Smt N.Sumalatha Shesha Charya